fixed estudios bk

fixed estudios bk

fixed estudios bk